مرتاض هاي مسخر جن
غيرازاولياء الهي،افراد ديگر هم مي توانند جنيان را تسخير نمايند.در کشور هندوستان افراد رياضت کشي وجود دارند به نام مرتاض که آنان قدرت تسخير جن را دارند،البته از اين تسخير براي رسيدن به ماديات و کسب شهرت استفاده مي کنند.شيخ رازاني در ترجمه تفسير
مجمع البيان قضيه اي از تسخير جن مرتاضين را اين چنين نقل فرموده:حکايات بسياري در اين موضوع (تسخيرجن)ازموثقين شنيده شده از جمله آن حکايت ها داستاني است که در ماه رجب سال1398هجري قمري يکي از فضلا و نويسندگان گرامي حوزه ي علميه قم از مسافرت و مشاهداتش در هند حکايت نموده است.آن فاضل گرامي گفته:از جاهاي ديدني هند،شهر بنارس ورودخانه گنگ مي باشد که تا حدّپرستش مورد احترام هنديان است.در آنجا آدرس مرتاضين هند راپرسيدم که مرا به مرکزتجمع مرتاض ها راهنمايي نمودند.به آنجا رفته وپس از معرفي خودم به رئيس مرتاضين گفتم،من مسلمان و عالمي از ذّريه پيغمبراسلام(ص)هستم.به من اجازه داد تا به خانه مرتاض هاوارد شوم،پس از ورود به آن مکان،انواع رياضت هاي شاقه وبسيار سخت مرتاضين را ديدم،به مربي و رئيس مرتاضين گفتم:آيا شما مي توانيد جنيان را تسخير کنيد؟
او خنديد وگفت:اين کار خيلي ساده است،گفتم:از اين شاگردان شما کسي هست که بتواند اجنه را تسخير کند؟گفت:آري آن شخص (اشاره به يک مرتاض کرد)مي تواند و آنکه نزديک او نشسته جن اوست،بااجازه بزرگ مرتاضين نزد آن مرتاض رفتم و با دقت جن او را نگاه کردم وبه چشم وپاي او بيشترتوجه کردم تا ببينم آيا چشم او دراز وپايش مثل حيوانات سُم دارد؟زيرا مشهور است که جنيان چشم عمودي و پايشان سم دارد،پس از مشاهده جن ديدم که بسيار بد قيافه و زشت است اما سم نداشت و چشمش هم دراز نبود،مشکوک شدم که آيا واقعاً اين شخص جن است يا هندويي بد قيافه مي باشد؟در اين فکر بودم که مرتاض تسخير کننده گفت:مگر شما نمي گوئيد:
((الجن يتشکل باشکال مختلفه الاّالانبياءوالائمه المعصومين عليهم السلام))
((جن به صورتهاي مختلف ظاهر ميشود مگر پيغمبران و امامان)).
آن لحظه در فکر بودم که يک نفر تاجر از شهر لنکهو آمدوبه آن مرتاض گفت:دزدها تمام کالا وهستي مرا به سرقت بردند،ه اند،اموالم را برايم پيدا کن،مرتاض بزرگ گفت اگر ما بخواهيم اين کار را بکنيم هر روز هزاران نفر براي يافتن اموال سرقت شده به ما مراجعه ميکنند و از کارهاي اصلي مان بازمي مانيم.آن تاجر بعد از آن که بسيار التماس کرد،مرتاض گفت:براي بار اول و آخر مالت را پيــــدامي کنيم،ولي بعد از اين نه خودت ونه کس ديگر راجع به پيدا شدن اموال مسروقه مراجعه نکنند و به آن مرتاض مسخر جن گفت:به جنّت بگو مال اين شخص را پيدا کند.پس آن مرتاض رو به جنّش کردو گفت:مال اين تاجر را پيدا کن، گفت:پس از اين دستور ديدم دهان آن جني باز شد و آتش مانند لوله ي گاز بر افروخته شده از دهانش بيرون آمد.من ترسيدم بسوزم،به همين علت چند متري از آن جن فاصله گرفتم و پس از چند دقيقه ديدم جن رو به مرتاض تسخير کننده اش کرده و چيزي گفت: سپس آن مرتاض گفت:جنم مي گويد مال را پيدا کردم،نياز آن را بده.فوراً تا جر هندي دويست روپيه هندي به او داد،پس از آن،مرتاض جن گير گفت:جنم مي گويد در فلان خیابان لکنهو کوچه اي هســـت،انتهاي آن کوچه انباريست که آن انبار دو در دارد،همه ي کالاهاي تو را آنجا پنهان کرده اند و در پي سرقت ديگري رفته اند،وقتي به لنکهو برگردي مي تواني اموالت را صاحب شوي،چون آن ها دو روزديگربه آن انبار خواهند رفت و اين کليد آن انبار مي باشد،ديدم کليدي را به آن تاجر داد و من فوراً
متوجه آيه ي شريفه ي قرآن در سوره ي نمل شدم که در آن آيه خداوند متعال فرموده:
((قالَ عِفريت مِنَ الجِنّ اَنا آتيک بِه قَبلَ اَن تَقومَ مِن مَقامِک))
عفريتي از جنيان گفت من تخت بلقيس را برليت از شهر سباء مي آورم ،پيش از آن که از جايت برخيزي چراکه ديدم آن جن کليد انبار کالاهاي آن مرداهل لنکهورادريک لحظه ازجيب دزدان هندي از مسافتي بسيار دورحاضر کرده وبه دست آن شخص داد مسافت ميان شهر بنارس و شهر لکنهو کمتر از شهـــرسباءوشام نيست.
البته تسخير جني که اولياء خدا دارند با تسخير جن توسط انسانهاي کافر وفاسق تفاوت بسياري داردزيرا اولياء الهي با انجام بعضي عبادات وخواندن ادعيه به آن مرحله مي رسندوتسخيرآنان به اذن الله مي باشدمثل تسخير جن توسط حضرت سليمان.ولي فسّاق و ساحران از نيازها وقرباني هاي نارواو همچنين از طريق معصيت خداوند،توجه و علاقه ي شياطين واجنّه فساق را به خود جلب مي کنندکه از جمله ي آن افراد،مرتاض هاي هندي ميباشند که با انجام اعمالي کثيف و خلاف عفت به قدرت هاي روحي فوق العاده اي مي رسند،البته انسان هاي عادي هم از راههاي صحيح مي توانندبه تسخير اجنه دست پيدا کنند.


تسخیر جن

در تمام این کره خاکی اگر انسانی بخواهد از چیزی اعم از جسم و جاندار استفاده کند باید او را به تسخیر و استخدام خود در آورد .

برای استفاده از فلزات و مواد معدنی پس از احاطه کامل ، آنها را به استخدام در آورده و شکل میدهد .در مورد جانداران حتی جانداران وحشی آنها را گرفته در قفس میکند و سپس از آنها بهره برداری مینماید :یعنی به تسخیر میکشد و این نشانه اشرف مخلوقات بودن انسانها است.

این قاعده در دنیای نامحسوس مثل جن نیز صادق است . استفاده از این موجود برای افراد عادی بشر (غیر از پیامبران و بزرگان ادیان ) تنها با تسخیر امکان پذیر است .

متاسفانه یکی از بد ترین اعمال بشر که ضررهای جبران ناپذیری به انسانها وارد می آورد تسخیر جن است . هیچ یک از مجربین این امور چنین کاری را مورد پسند نمی شمارد .

• فشارهای ابتدایی که برای دیدن عالم جن، انسان متحمل میشوند یعنی همان ریاضتها ، اذکار ، اوراد و اعمال
• وحشت و اضطراب اولین ملاقاتها که به علت استرس و حرکت شدید خود در بدن منجر به سکته مغزی و قلبی شده و یا فشار سنگین به سیستم کنترل مغزی باعث معلولیتهای نخاعی میشود و بسیار اتفاق می افتد افراد حالت روانی پیدا میکنند ( بد نیست دوستان سری به تیمارستانها و مراکز روانی بزنند ، خیلی از مریضی هایی که علم پزشکی چاره ای برای علاج آن ندارد و حتی اسمی به بیماری آنها نتوانسته بگذارد به دلیل همین ارتباط با اجنه و امثالهم بوده است)
• تحلیل قوای فکری ، روحی و جسمی در استمرار ملاقات با اجنه ، که نشانه های آنرا شما در بسیاری از احضار کنندگان مشاهده میکنید : رنگهای پریده ، حالت عصبانی ، تفکرات پست ، بدنهای لاغر و نحیف و.... غیر از کسانی که این امور نسل به نسل به آنها رسیده یا ریاضتهای بسیار سنگین کشیده اند البته آنها نیز راحت نیستند و دچار اختلالاتی میشوند
• ضرر به دیگران . اشخاص از این امور هدفی را دنبال میکنند غالبا برای استیلا بر امور دیگران مثل خراب یا درست کردن کسب و کار یا زندگی فلانی که در هر صورت دخالت در روند طبیعی زندگی بشر محسوب میشود و مستوجب عقاب است ( افرادی که از جن برای اینگونه امور استفاده میکنند کفاره میدهند)
• صرف نیروی و انرژی در کاری عبث ، بیهوده و نکبت ، کاری کودکانه که از هوای نفس انسان تربیت نشده سرچشمه می گیرد و پس از گذشت زمان اشخاص متوجه خواهند شد که اگر این وقت و انرژی را صرف کسب علم میکردند پیشرفتهای قابل توجهی داشتند (قالب افراد احضار کننده از سنین بالا برخوردارند و اگر نگاهی به همسنان آنها بیاندازید بزرگانی را میابید که برای بشر مفید و قابل احترامند اما احضار کننده بیچاره در بیقوله با بد ترین وضع ، ناامید از زندگی ، انتظار ساعات پایانی عمرش را میکشد
)

تسخیر 

1 - ( مصدر ) رام کردن مطیع کردن مقهور کردن مغلوب کردن .

2- بکار بی مزد وا داشتن .

3- بدست آوردن اختیار ، تصرف کردن .

4-( اسم ) قهر غلبه .

 5- تصرف . جمع : تسخیرات.

 (مجموعه فرهنگ لغتها)

تسخیر یعنی بیگاری کشیدن (منجدالطلاب)

تسخیر یعنی رام کردن و فرمانبردار کردن (غیاث الغات)

تسخیر یعنی رام کردن و ناتوان کردن قهر آمیز ( المیزان فی تفسیرالقرآن)

تسخیر جن به این معنا است که کسی جن را اسیر کند و استثمار نمایدش ، تا مقصد خود را بوسیله او برآورده سازد . این مانند آن است که غل و زنجیر به گردن کسی اندازد و به جبر ، از او بهره برداری نمایند .

روشهای متعددی برای احضار و تسخیر جن ذکر شده است : خواندن ادعیه و اوراد مخصوص و تحمل ریاضت های عجیب و غریب از جمله نکات مهم برای تسخیر جن است .

ولی همه آنها مقدمه و به منظور تسلط بر نفس است.

اجنه ای که مورد تسخیر انسانی قرار میگیرند در جامعه جنیان مورد تحقیر واقع میشوند .

 یک جن در ابتدا از اینکه به خدمت انسان (که اشرف مخلوقات بوده و دارای رتبه وجودی خاص در بین همه مخلوقات است) در آمده است افتخار میکند اما به مرور زمان ازینکه در بند کشیده شده خسته و معذب میشود به همین دلیل هر عملی برای رهایی از این ارتباط انجام میدهد .

تسخیر جن اغلب اوقات یک عمل دو طرفه است . ضمن اینکه تسخیر کننده بهره میبرد جن نیز سود میبرد به این معنا : شخصی که تسخیر کننده است هدفی را دنبال میکند و برای رسیدن به آن از قدرت ، سرعت و نامرئی بودن جن استفاده مینماید اما مسئله به اینجا ختم نمیشود حال در قبال این اعمال و گرفتار بودن در دست انسان جن نیز خواسته هایی دارد که باید توسط تسخیر کننده انجام شود ودر غیر اینصورت مورد اذیت و آزار قرار خواهد گرفت دقیقا عین یک معامله دوطرفه .

و تفاوت تسخیر جن با یک حیوان وحشی همین است که چون جن نیز دارای شعور و اراده است در قبال خدمت رسانی چیزی میطلبد.

البته ارتباط با انسان خود باعث قدرت جن و نیرو گرفتن از انرژیها و عقل انسان است و حتی اگر علنا چیزی را نخواهد (که حتما میخواهد) بهره خود را برده است و تسخیر کننده بدون اینکه بداند هر روز در حال از دست دادن نیروهای درونی و جسمی خود میباشد.

بسیاری از مردم برای اهداف خوب سراغ تسخیر جن میروند مثلا برای اینکه مشکلات مردم را حل کنند برای همین دلیل کارشان را الهی میدانند ، از طرفی میگویند ما اوراد و طلسماتی را با خود همراه میکنیم که ضرر اجنه شامل حالمان نشود ، اما با رسیدن به این قدرت کاذب هوای نفس بیدار شده ،قطعا از این ارتباط سوء استفاده میشود و اجنه در صورتی که نتوانند به خود شخص ضرر بزنند قطعا اطرافیان را مورد اذیت قرار میدهند ، راه های بسیاری را نیز برای ضرر های غیر مستقیم طی میکنند به همین دلیل شاید بیش از 90 % از کسانی که اعمال احضار و ... را انجام میدهند افراد مفلوک و فقیری هستند و این سوال در ذهن میآید : که اگر تو کاری میتوانی بکنی اول برای خود میکردی.

ما اعتقادی به در اختیار قرار دادن اوراد ، اذکار و اعمال ارتباط با اجنه نداریم . صرف نظر از غیر شرعی بودن این مسئله

 اولا افراد نمیتوانند از دستوری واحد برای ارتباط با جن استفاده کنند زیرا قدرتهای روحی متفاوت است دوما درصورت اجرای اعمال و دستورات بصورت کامل چون فرد هنوز از بنیه کامل برای تسلط برخوردار نیست نمیتواند ملاقاتی با اجنه داشته باشد به همین دلیل پس از ریاضتهای طاقت فرسا به اصل وجود جن که در کتب آسمانی آمده را نیز منکر میشود

 سوما بدلیل احاطه نداشتن به دنیای جن  امکان تسخیر اجنه با قدرتهای بالا وجود دارد ( تسخیر جن همان دام پهن کردن یا صید است که تا صید رویت نشود از توان و نوع او خبر ندارید) لذا ضررهای جبران ناپذیر ، بسیار اتفاق میافتد


تغییر شکل جن 

جن فاقد عنصر مادی و فاقد جسم است اما قادر است خود را شبیه به هر موجودی بنماید .جن حتی میتواند خود را به شکل فیل تجلی دهد .اما این کار برای او آسان نیست و از این رو ترجیح میدهد بیشتر در جسم موجودات کوچکتر اهلی از جمله حیوانات اهلی وارد شوند .(دانستنیهایی درباره جن)

جنیان به خاطر لطافت جسمی و قدرت روحی ، میتوانند به شکلهای مختلف در آیند و به محض اینکه شکل موجودی را به تصور ذهنی خود در آورند ، به همان صورت شکل میگیرند.(دنیای مرموز جن)

اجنه عبارت از اجسم هوایی یا ناری (آتشی)هستند که قادرند به اشکال مختلف از قبیل : مار ، عقرب سگ ، شتر ، گوسفند ، اسب ، درازگوش ، پرنده و انسان درآید . (دنیای شگفت جن، ابلیس شیطان)

 


نظر سایت جن :

چگونگی تغییر شکل بارزترین وجه تمایز جن  و انسان و عجیب ترین خاصیت و قابلیت او است .

تصور موجودی که با عقل و اراده میتواند شکل خود را تغییر داده و رفتارش را همانند موجودات دیگر نمایند ، همیشه برای انسان باور ناپذیر و برای شاهدان عینی عجیب و غیر قابل انکار است.

دود ، هوا و آتش مانند گاز به شکل ظرف خود در میآیند . حتی شما دودی که از چیزی حاصل میشود را میتوانید قبل از منبسط شدن و محو شدن به شکلی خاص مشاهده نمایید مانند دود قلیان هنگامی  که از دهان صادر میشود قابل رویت است و وقتی تراکم خود را از دست میدهد از دید ما خارج میشود.

در صورتی که همین دود ، صاحب عقل و دارای اختیار باشد میتواند خود را به اشکال گوناگون در آورد .

حال هنگامی که جن بخواهد شکل خود را متراکم کند و یا تغییر دهد در واقع چنین اتفاقی می افتد اما با سرعت بالا. (البته ما در این مسئله ، دود را به عنوان مثال و تقریب به ذهن بیان نمودیم )

جنها وقتی میخواهند تغییر شکل دهند غالبا شکل خاص یعنی انسانی خاص یا حیوانی خاص مد نظرشان است به همین دلیل پس از تغییر شکل در تمام نشانه های ظاهری شبیه او میشوند .

مثلا اگر انسانی خاص مد نظرشان باشد در شکل و شمایل ظاهری ، در تغییر صدا ، در راه رفتن و غذا خوردن ، حتی تیکهای عصبی و طریقه نگاه کردن کاملا شبیه فرد میشوند .

در مورد حیوانات نیز همین گونه است کتابها و بعضی منابع  بر این باورند که جن نمیتواند به بعضی حیوانات مثل سگ و خوک شبیه و متراکم شود . این از نظر ما مردود است حتی در روایتی از ابوحمزه  آمده :

 همراه امام صادق(ع) در بین مکه و مدینه بودم. ناگهان حضرت به جانب چپ نگاه کردند و سگ سیاهی را دیدند و فرمودند : ترا چه شده است ! خدا ترا تقبیح گرداند ، چقدر تند میروی ؟! یکباره دیدم که شبیه مرغی در آمد و پرواز کرد و رفت .

از حضرت پرسیدم : این چه بود ؟! حضرت فرمود: نام او عثم میباشد و پیک جنیان است . در این ساعت هشام مرده و او میرود خبر مرگ وی را به هر شهری برساند . (حلیه المتقین ص 463)

تنها شکلی که جن اجازه ندارد به آن جسمیت پیدا کند شکل و شمایل و ظاهر هدایت کنندگان : پیامبران الهی ، ائمه معصوم و بزرگان دین است  و واضح و آشکار است که اگر این اتفاق رخ میداد انسانها در پیدا کردن راه راست دچار مشکل میشدند.

هنگامی که جن بخواهد تراکم و جسمیت به شکل خاصی پیدا کند به سرعت تصور کردن چیزی در ذهن شما این اتفاق میافتد یعنی شما همین حالا یک خانه ویلایی را تصور کنید . همین حالا در ذهنتان نقش بست ، بدون هیچ فشار و هیچ گونه زحمتی .

حالا از شما میخواهم  یک فنجان قهوه را تصور کنید . آیا شما بعد از اینکه ذهنتان از یک خانه ویلایی به یک فنجان قهوه منتقل شد (تصورتان تغییر کرد) دچار سختی و مشقتی شدید؟ سرعت تغییر تصورتان چقدر بود؟ آیا هنگام تبدیل شدن تصورتان از یک خانه به یک فنجان با مانعی روبرو شدید؟

دقیقا شکل گیری اعم از  تراکم و جسمیت پیدا کردن ، تغییر و تحول ، سرعت و زحمت آن برای جن مانند مثالی که برایتان زدم ( تصور کردن) برای ماست. البته این مثال است اما شبیه ترین چیزی است که میتوان بیان کرد.

زمانی که جن میخواهد به ظاهر یک انسان در آید و از همه ظواهر او تبعیت کند با سرعت همان تصور کردن ، به مغز شخص رجوع کرده و چون همه چیز از مغز فرماندهی میشود عینا کپی برداری نموده و خود را مطابق با آن میکند.

جنیان میتوانند خود را به شکل ماده و اشیاء نیز متراکم کنند . آنها  بسته به تسخیر توسط انسانها ، تمایل خود و گاهی به امر خداوند که از طریق بزرگان انسان به جن دستور داده میشود خود را به اشیاء و اجسام ، حیوانات و گیاهان و بسیاری مواد در میآورند و این نشانه ای دیگر از قدرت خداوند در خلقت موجودی است که با گذشت قرنها ، واقعیت آن جز بر خواص بر کسی آشکار نیست.


اگر میانگین عمر انسانها رو 80 درنظر بگیریم، میانگین عمر جن ها 1000 ساله اما مثل انسانها ممکنه از میانگین بیشتر یا کمتر هم زندگی کنند. فکر می کنید موجوداتی که تا الان مثلا 500-600 سال زندگی کردن حتما پیر و فرسوده هستن، نه؟ اما اینطور نیست. نکته جالبی که در مورد عمر جن ها وجود داره، روند رشد جسمی شونه.
جن ها از نظر فیزیکی بسیار کند رشد می کنند. جسمشون تقریبا 11 برابر کندتر از انسان رشد می کنه. یعنی اونا 11 برابر دیرتر از ما پیر می شن
.
یه مثال می زنم
.
فرض کنید همین امروز یه نوزاد انسان و یه نوزاد جن همزمان به دنیا اومده باشند
.
11
سال دیگه اون نوزاد انسان چه شکلی می شه؟

یه بچه مدرسه ای کلاس پنجم دبستان در نظرتون میاد. درسته؟

حالا نوزاد جن چی؟… اون بعد از 11 سال تازه اندازه ی یه بچه ی یکساله شده
.
برعکس این جریان ، جن ها از نظر رشد عقلی و احساسی خیلی خیلی سریع تر از انسان هستند
.
یعنی یک جن هر روزی که از عمرش می گذره به اندازه ی 5-6 سال آگاهی و شعورش بیشتر می شه. طوری که نوزاد جن 3 هفته بعد از تولدش تمام آگاهی هایی که یه انسان عادی در طول زندگیش می تونه بدست بیاره، در ذهنش داره
.
البته مقیاس ها و اعدادی که من استفاده کردم، تقریبی بودند و یه چیز حدودی گفتم که بتونید تصور کنید وگرنه محاسبات دقیق نیست
 


زاد و ولد و تولید مثل جن

چون در جنیان جنبه عنصریت  آتش بیشتر از آدمی است لذا در امر آمیزش جنسی بتدریج انسان دچار ضعف شده و سرانجام ادامه ی این عمل برای وی غیر ممکن و حتی مخاطره انگیز خواهد بود .
(آقای ستار پورابراهیم صاحب کتاب دنیای مرموز جن)

در مقایسه با بشر  جن معمولا فقط جنسیت مشخص است. هرچند زن و مرد آنها برای خودشان معلوم است اما فاقد دستگاه و یا سیستم بدنی نر و ماده و تخمدان و زهدان میباشند.
آنها پس از گذشت 5 یا 6 سال از  ازدواج بچه دار شده و حد آکثر حدود 8  بچه میآورند
.

 و چون روح در شراره آتش دمیده شد ، آن (شراره) به جهت سستیش ، لرزش فراوان پیدا کرد و دمیدن ، اضطراب و نا آرامیش را افزونی بخشد و هوا بر آن غالب گشت و بر یک حالت قرار نگرفت:

عالم جنیان بر این صورت پدید آمد ، چنانکه زاد و ولد در بشر به سبب ریختن آب در زهدان رحم ، و چون نسل و زاد و ولد در طایفه بشر اینگونه است .

در جنیان ، زاد ولد به واسطه القای هوا در رحم ماده آنان واقع میشود .

بنابر این زاد و ولد در طایفه جنیان هم هست و وجودشان به واسطه   قوس- کمان  میباشد و آن آتشین است . وارد(که خداوند نگهدارش باشد) چنین بیان داشت.

اما جمع شدن بعضی شان با بعضی دیگر - هنگام نزدیکی- به صورت پیچیدن است ، مانند دودی که از گلخن و یا کوزه سفالگر بیرون می آید آنها در یکدیگر داخل میشوند و هر یک به تداخل لذتمند میگردند .

نطفه ریختن آنها مثل بارور شدن درخت خرماست (که از گرد خرمای نر درخت خرمای ماده بارور میشود ) باروری جنیان به مجرد بو یا باد – مانند خوراکشان – میباشد و فرقی نمیکند.

جنیان ارواحی اند که در بادها دمیده شده اند و انسان ارواحی که در اشباح دمیده شده اند ، گفته اند : موجود نخستین از جنیان ماده ، انچنانکه حوا از آدم جدا شد ، جدا نگشت .

بعضی گویند : خداوند برای نخستین موجود از جنیان ، شرمگاهی در وی آفرید که برخی شان با برخی دیگر ازدواج کرده و صاحب فرزند شوند .

و در آنها خنثی نیز آفرید ( نه مرد و نه زن) ، از این روی جنیان از عالم برزخن اند و هم شباهت به بشر دارند و هم شباهت به فرشتگان ، مانند خنثی که هم شبیه نر است و هم شبیه به ماده . آقای علی باقری صاحب کتاب دانستنیهایی درمورد جن

مفسرین در ذیل آیه 21 از سوره روم گفته اند مراد از مودت ، ازدواج و مراد از رحمت فرزند است . پس آنان نیز ازدواج کرده ، صاحب فرزند میشوند البته کیفیت ازدواج و تولید نسلشان مختلف است  و بعضی گفته اند مردان آنان نطفه ندارند بلکه باد می وزند. (آقای حیدر قنبری صاحب کتاب داستانهای شگفت از جن)

 


نظر سایت جن

نکته اول : تولید مثل جن توسط تزریق هوا از طرف نر و پذیرش آن از طرف ماده صورت میپذیرد و این مستلزم آن است که هر دو موجود دارای دستگاه تناسلی خاص باشند  .

نکته دوم : در اجنه شهوت نیز وجود دارد (صرف نظر از زیاد و کم بودن آن) چون اصل وجود شهوت در موجودات برای رغبت به تولید مثل است و در صورتی که شهوت وجود نداشته باشد هیچ حیوان ، انسان و جنی رغبت به این کار را ندارد مانند لذتی که خوردن غذا وجود دارد باعث تامین نیرو و بقاء میشود.

نکته سوم : مدت بارداری در زنان جنی طولانی تر از انسانها و بدون هیچگونه سختی و مشقت میباشد.در بعضی کتب مدت حمل و بارداری جن را زمانی بسیار کم و گاهی ، عانا پس از نزدیکی بیان کرده اند و این از نظر ما(سایت جن) کاملا مردود است.

زمان بارداری جنیان بین 4 تا 5 سال طول میکشد و هرگز دوقلو یا چند قلو باردار نمیشوند زیرا در آنها خاصیت اسپرم مانند انسانها جریان ندارد .  

توضیح:

چون جن موجودی مادی است پس قوانین عالم ماده بر آنان حاکم است. زمانی جنین دوقلو میشود که دو اسپرم نر همزمان به اسپرم بستر یعنی اسپرم ماده رسیده و وارد شود .در جن شکل گیری و عمل لقاح توسط عنصر هوا که عنصر غالب در درون جن میباشد صورت میگیرد پس این عمل توسط اسپرم صورت نمیپذیر و که قواعد اسپرم یعنی پذیرش دو یا چند تایی بر آن حاکم باشد لذا دو قلو بودن فرزند در اجنه منتفی است.

اشکال: در مورد مدت بارداری که چطور ممکن است جمعیت جنیان از ما بیشتر باشد در صورتی که مدت بارداریشان طولانی تر است ؟

جواب سایت جن : در کنار مدت بارداری طولانی جن باید به طول عمر جن ( مراجعه شود به منو قسمت طول عمر) توجه داشت . جنیان به صورت طبیعی بیش از 1200 سال عمر میکنند البته اگر تقدیرشان به علت حوادث یا بیماری یا...به مرگ منتهی نشود .

حالا اگر عمر انسان را بین 70 تا 100 سال در نظر بگیریم که یک دهم عمر جن است و مدت بارداری بارداری انسان 9 ماه یعنی تقریبا  یک پنجم مدت بارداری جن میباشد پس آنها با طول عمر بالا به نسبت انسان ، زمان دو برابر برای تولید مثل دارند .

ضمن اینکه انسانها سالهاست که در حال کنترل جمعیت و نسل هستند اما در جامعه جنیان تولید مثل با روند طبیعی رو به افزایش است .

نکته چهارم: سقط جنین در جنیان امکان پذیر نیست چون ضربه خوردن به نوزادی که از جنس لطیف است معنا ندارد استرس و ترس نیز به جنین آنها صدمه نمیزند اما مرگ و میر در نوزادان جن نیز ممکن است و بیشتر علت آن نامتناسب بودن انرژی های جنس نر و ماده است. الته در زمانی که جنین دو رگه انسان و جن باشد سقط جنین مانند انسانها صورت میگیرد.

نکته پنجم : انسان از جن و جن از انسان باردار میشوند و فرزندانی دو رگه حاصل این ازدواج است چگونگی عمل به این شکل است که جنیان از خاصیت شکل گیری در تمام اجزاء به انسان برخوردارند(به منو قسمت تغییر شکا مراجعه شود) پسران آدم با زنانی از جن ازدواج کردند (بحار ج60 ص312 )

 آنها میتوانند شرایط فیزیکی رحم خود را مطابق با پذیرش اسپرم از طرف انسان تنظیم نمایند . مردان آنها نیز توان خاصیت پذیری در تمام اجزاء را از  مردان انسان دارند و حتی میتوانند تولید اسپرم نیز داشته باشند یعنی تطبیق شرایط بارداری به عهده جنیان است .

شنیده شده که فرزندان دورگه انسان و جن گرایش عنصری آنها به انسان بیشتر است و به همین دلیل زنان آنها رقبت بیشتری به مردان انسان دارند . زیرا از قوت فکر انسان که در فرزندانشان تاثیر گذار است احساس فخر میکنند .

روایت: آمده شیطان به صورت پدر حجاج رفت نزد مادر او و با او مقربت کرد  بعد از آن پدر حجاج آمده به نزد زنش رفت و خواست با او نزدیکی کند که مادر حجاج گفت : تو الان آمدی و مقاربت کردی . (اصول کافی ج5 ص502)

نکته ششم : جنیان در زمان خاصی مقاربت و نزدیکی میکنند. پیامبر اسلام فرمودند : در شبهای اول و وسط و آخر ماه مقاربت نکنید، احتمال اینکه فرزندان مبتلا به مرض ،صرع و جنون شوند زیاد است ، زیرا مبتلایان به بیماری صرع و جنون در این سه شب به این مرض مبتلا شده اند. (وسائل الشیعه ج19 ص91)

نکته هفتم: به علت غلبه عنصر  آتش در وجود جن پس از استمرار نزدیکی حالت ضعف بر انسان غلبه میکند .

وجود گرم جن تعادل عناصر وجودی انسان را دچار مخاطره کرده باعث از دست دادن انرژی ، آب بدن و مایعاتی در قسمتهای مختلف بدن وجود دارد میشود مانند: مایعی که در ستون فقرات و استخوانهاست.

عوارض دیگر انسان در مقاربت با جن  شامل سرگیجه ، ضعف اعصاب ، بد عمل کردن دستگاه گوارش و از دست دادن توان جنسی میباشد . در قسمت شنیدنیها حکایتی را از جوانی که به علت ضعف و مشکلات در ارتباط با یکی از دختران اجنه به شیخ جعفر نجفی شکایت کرده آورده ایم.


 

نوشته شده توسط عبدالمجیدحاجیان در شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۴:۴۹ قبل از ظهر موضوع تسخیر جن | لینک ثابت