پدربزرگ طایفه ی جن شومان واین شخص کسی است که خداوند اورا ازآتش خالص کرده است 

                       

 

خلاصه ی کتاب: غزاله رشیدزاده: ترجمه های استفاده شده در این کتاب نیز به دلیل اهمیت آن از ترجمه شیوا و زیبای حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی استفاده شده است. از آیات قرآن به خوبی استفاده می شودکه با خلاف آنچه در بین مردم مشهور است و آنها جنییان را از ما بهتران می دانند،انسان به مراتب بهتر از آنهاست.به دلیل اینکه تمام پیامبران الهی از انسان برگزیده شده اند وجنیان به پیامبر اسلام که از نوع بشر بود ایمان آوردند و از او تبعیت کردندو اصولا واجب شدن سجده در برابر آدم بر شیطان که بنا به تصریح قران آن روز شیطان از بزرگان طایفه جن بود،دلیل بر فضیلت نوع انسان بر جن می باشد.جن حقیقت یادروغ؟
قرآن کریم از محکمترین ادله
قران معجزه ی بزرگ خاتم پیامبران،حضرت محمد (ص)درمسایل پیچیده علمی،اعتقادی،اجتماعی و...همیشه روشنگرظلمتهای زندگی انسان بوده که عقل درتبیین حل آن عاجز بوده است،عقل انسان با توجه به انکه بهترین ودیعه ی الهی در وجود آدمی است به خیلی از حقایق این عالم آگاه نیست واگراین حقایق از منبع آسمانی وحی که آن نیز باعقل به اثبات رسیده است به آن عرضه می شود به راحتی میتوان درک نمود وبه آن معتقد شود محکمترین دلیل برای وجود جن آیات نورانی قران کریم وروایات صحیحه می باشد که نمی توان به آن خدشه ای وارد نمود،سوره های مبارکه ی انعام آیات 100،112،128 اعراف38،130  اسرار179 کهف 88 نمل17، 50  سبا 12،14،39 فصلت 41 احقاف18،29  ذاریات 29الرحمن56  الجن1،5،33  و...
انسان بهتر ازجن!

از آیات قرآن به خوبی استفاده می شودکه با خلاف آنچه در بین مردم مشهور است و آنها جنییان را از ما بهتران می دانند،انسان به مراتب بهتر از آنهاست.به دلیل اینکه تمام پیامبران الهی از انسان برگزیده شده اند وجنیان به پیامبر اسلام که از نوع بشر بود ایمان آوردند و از او تبعیت کردندو اصولا واجب شدن سجده در برابر آدم بر شیطان که بنا به تصریح قران آن روز شیطان از بزرگان طایفه جن بود،دلیل بر فضیلت نوع انسان بر جن می باشد.
شهید مطهری می فرمایند:قران موجود دیگری را به نام جن معرفی نمود البته اینکه اغلب جن را به دیو رجمه می کنند غلط است جن در ردیف انسان است و مخلوقی است که درجه اش از انسان پایین تر است و گو اینکه از نظر بعضی از قدرت ها برانسان می چربد و توانایی های دارد که انسان ندارد ولی ازنظر درجه ی وجودی از انسان پست تراست.
ایشان درجلد نهم آشنایی با قرآن می فرمایند:اجنه در آنچه فضیلت و کمال واقعی است از انسان پایین ترند یعنی دون انسان هستند وبعضی چیزها از انسان بیشتر دارند که آنها کمال واقعی شمرده نمی شوند،آنها درمراحل ایمانی و معنوی از انسان پایین تر بوده و آن مراتبی که افراد بشر طی میکنند،طی نمی کنند که مثلا به مقام پیغمبری برسند.
در این جهت تابع بشر هستند یعنی پیغمبر های بشر،هادی وراهنمای آنها هستند نه اینکه از خود پیغمبری داشته باشند،البته در بین آنها مومن واقعی هم وجود دارد.
آفرینش جن

قران کریم می فرماید:این نوع مخلوق (جن)ازآتش خلق شده است همچنان که نوع بشرازخاک خلق شده است ودراین باب فرموده:والجانَِّ خَلَقناهٌ من قَبلَ من نار السّموم وجن را پیش ازآن از آتش گرم وسوزان خلق کردیم درآیه ی دیگر نیز می خوانیم که وخَلَقَ الجانَّ من مّارج من نّار وخداوند جن راازشعله های مختلط ومتحرک آتش خلق کرد.
امام باقر می فرمایند:«خداوند ملائکه از نور خلق نمود واجنه را ازآتش وحیوانات را ازآب وبشر راازازخاک،پس طاعت رادرملائکه قرارداده وگناه کردن رادرانس وجن.»
آفرینش جن قبل از خلقت انسان

کلمه جن به معنای نوعی از مخلوقات خداست.قران کریم وجود چنین موجوداتی را تصدیق کرده ودر آن مطالبی را بیان کرده است.اول اینکه این نوع از مخلوقات قبل از بشر خلق شده اند والجَّان خَلَقنَهٌ من قَبلٌ من نَّارالسَموم وجن را پیش از آن از آتش گرم وسوزان خلق کردیم.
در موردشیطان هم خوب است بدانیدکه او اولین نسل از نسل شیطان نیست.مفسرحضرت آیت الله جوادی آملی می فرمایند:
«اگرچه آدم اولین انسان ازنسل کنونی است.لکن قطعا ابلیس اولین جن ازنسل جنیان نیست» وخداوند درباره ی وی می فرماید:«کان منَ الجنَ»از این آیه معلوم می شودقبل از وی افراد دیگری از جن خلق شده بودند ولی ابلیس اولین وسوسه گرودشمن بشر به شمار آمده وآغاز گر بغضا وعداوت است.
پدربزرگ طایفه ی جن

در عیون اخبارالرضا،مرحوم صدوق به سندخودازحضرت رضا (ص)روایت کرده که فرمود:مردی شامی درضمن سوالاتی که از علی(ص) کردپرسید:نام پدر بزرگ طایفه جن چیست؟ حضرت فرمودند:شومان واین شخص کسی است که خداوند اورا ازآتش خالص کرده است.


حل یک مشکل،آیاجسم نامحسوس وجود دارد؟

شهیدمطهری می فرمایند:فلاسفه قدیم این چنین فکر می کردند که هرچه جسم است قابل احساس ودیدن است وهر چه قابل دیدن نیست جسم نیست.آنگاه مجبور بودند این چنین بگویند که جن به دلیل اینکه دیده نمی شودپس باید بگویم جسم نیست ولی خودشان به اشکال برخورد می کردند،می گفتند با برداشت های قران جور درنمی آید چون قران می گوید انسان را از گل آفریدیم و جن را از من نَّار السّموم،بدهی است که آتش جسم است و از جسم آفریده شده است.این بود که این مسئله به صورت یک مشکل باقی ماند،یا خیلی افراد این ها را به صورت یک سمبل یک می دانستند یعنی فکر می کردند قران با این تعبیرات نخواسته بگوید یک موجود واقعی به نام جن هست بلکه این ها را سمبل یک امور دیگه قرار داده است.


پاسخ یک پرسش؟؟

یک پرسش پیش می آید واین است که چطور ممکن است یک موجود گاهی مریی و گاهی نامریی شود،یا به هنگام مریی شدن به هر شکلی درآیند...
جواب این پرسش این است که اجنه موجوداتی هستند دارای جسم بسیار لطیف و این جسم بسیار لطیف،قدرت انبساط وانقباض دارد.در حال عادی جسمشان منبسط است ودر حال انبساط دیده نمی شوند ولی وقتی خود را منقبض می کنند می توان آنها را دید ولمس کرد.
 

نوشته شده توسط عبدالمجیدحاجیان در یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱:۲ قبل از ظهر موضوع آفرینش جن قبل از خلقت انسان | لینک ثابت